Частна Политика на MyHandmade.bgПриложение 1: Политика за защита на личните данни 

 1. Личните данни на Потребители – физически лица, както са определени в Закона за защита на личните данни се обработват от ‘’Май Хендмейд’’ ООД със седалище и управление на адрес гр. Пловдив, бул.България 172, дружеството регистрирано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 204036985.
 2. Оператора се задължава да полага необходимите усилия за добронамерено избиране и използване на организационни и технически мерки, за  защита на обработваните данни, на мерките за информационна сигурност включително без ограничение на системите за криптиране на данни. Приоритетно Операторът ще защитава данните от предоставянето им на неупълномощени лица, както и от обработването им в разрез с приложимото законодателство. Операторът се задължава да упражнява постоянен контрол върху процеса на обработване на данни, ще ограничава достъпа до данни до колкото това е възможно и ще ги предоставя на трети лица обработващи данните само когато това е необходимо за по- доброто функциониране на Платформата или с цел проверка при съмнения за неправомерни действия  от страна на потребител на Платформата или трети лица.
 3. Оператора се задължава да спазва закона за защита на личните данни при обработка на данните получени с цел сключването или прекратяването  на Споразумението с Потребителя и предоставяне на услугите на Платформата от Оператора, включително свързване с Потребителите при Администриране на Платформата MyHandmade.bg, както и всички други действия свързани с изпълнението на Споразумението с Потребителя. Предоставените от Потребител лични данни могат да бъдат използвани с цел проверка на това, дали регистрираното лице изпълнява всички изисквания посочени в Общите Условия, или разпоредбите на закона, включително като бъдат предоставяни за обработка от трети лица ( включително, но не само на банкови и финансови институции) при условията на настоящата политика за защита на личните данни и закона при съмнения за каквито и да било нарушения. Личните данни на Потребителите ще бъдат обработвани също и със съгласието на Потребителите, за цели свързани с дейността на Оператора и Платформата  за предоставяне на услуги от Оператора.  Оператора не дължи на Потребителя информация свързана с търговска и маркетингова дейност извършвана от Оператора или Платформата, в случай че Потребителя не е дал съгласието си за това. Предоставянето на каквито и да било лични или други данни се счита за доброволно. Лица, посещаващи Платформата, могат да я разглеждат  съдържанието на Платформата и  да я използват без да се налага задължителна регистрация. Регистрация се извършва само когато Потребителя желае да създаде Акаунт.
 4. Операторът гарантира, че Потребителите могат да упражняват своите права, произтичащи от Закона за зашита на личните данни, включително и правото на достъп до личните м данни и коригирането им и правота на контрол върху обработването личните им данни в съответствие с принципите, залегнали в закона.
 5. Получените от Потребителите лични данни при, но не само регистрация могат да бъдат предоставени или за тях да бъде получен достъп от упълномощени  от приложимите разпоредби на закона лица, включително и компетентни институции или съдебни власти. Личните данни могат да бъдат предоставени от Оператора на посочени от него трети лица, които изпълняват дейности, свързани с функциониране или предлагането  на услугите на Платформата в обхвата на периода необходим за предоставянето на услугите на Платформата на Потребителите.
 6. В случай, че Операторът получи сигнал от трети лица, че определен Потребител с действията или бездействията си нарушава Общите Условия на Платформата  или приложимите законови  разпоредби, Операторът има право да предоставя и обработва личните данни на Потребителя за който е подадено сигнал или има съмнение, че злоупотребява със Споразумението си с Платформата или приложимите законови разпоредби в обхвата, необходим за установяването на отговорността на Потребителя.
 7. Операторът запазва правото си по свое усмотрение да изтрива, филтрира и блокира съобщения изпратени чрез системата за съобщения на Платформата, в това число, ако те са спам, съдържат забранено съдържание или по какъвто и да е начин представляват, заплаха за сигурността или какъвто и да е ущърб на Потребителите или Операторът на Платформата в случай че те нарушават по някакъв начин Общите Условия на Платформата.
 8. Операторът има право, по време на интернет връзката на Потребителя с Платформата да събира IP адресите на компютрите на Потребителите, за технически цели, свързани с Администрирането на сървъра. Също така, IP адресите ще бъдат използвани за събиране на обща статистика, демографска информация и да бъдат използвани само за статистически анализ и коригиране на грешки в системата или функционирането на Платформата. Данните могат да бъдат свързани с други данни, предоставяни от Потребителите за целите на предоставяне на услугата от Операторът.
 9. Операторът декларира, че разглеждането на съдържанието на Платформата която оперира, генерира файлове, ‘’бисквитки’’ (малки части текст, които се записват на компютрите на лицата използващи Платформата, и че това се прави с цел да се адаптират услугите и съдържанието към техните индивидуални потребности и предпочитания и да се събира обща статистическа информация свързана с начина на използване на Платформата. Всяко лице, използващо Платформата, може да прекрати процеса на генериране на файлове – ‘’бисквитки’’ по всяко време чрез избора на съответната опция в браузъра си. Операторът декларира, че когато опцията за записване на файловете -  ‘’бисквитки’’ е забранена в уеб браузъра е възможно да възникнат препятствия при  използването на Платформата, които могат да бъдат по- бавно от обичайното изпълнение на действия в Платформата.
 10. Подробна информация за политиката на Платформата при използване на бисквитки можете да намерите в Приложение на №3, за Политика Бисквитки.

Приложение № 2: Стоки Забранени за публикуване от Потребителите на MyHandmade.bg

 1. Във връзка с политиката на Платформата My Handmade.bg, Операторът забранява публикуването от Потребителите на обяви, които нарушават не само Споразумението на Администратора с Потребителите и законовите разпоредби валидни към момента в република България, но също и обяви, услуги които спадат към следния списък със забранени стоки:
 2. Стоки, услуги,права, чието притежание, продажба или обявяване нарушават действащите закони и Общите Условия на Платформата или са в разрез с добрите нрави при използването на Myhandmade.bg.  Такива могат да бъдат, фалшиви продукти, обявени по начин, който може да заблуди клиентите относно техния произход, съставки, производствен метод, полезност, качество, количество, приложимост, поддръжка, ремонт или други техни съществени характеристики.
 3. Тютюн и тютюневи изделия.
 4. Електроника и електрически уреди.
 5. Автомобили и други видове МПС-та
 6. Лекарствени и Хомеопатични средства.
 7. Ясновидство и гадателство.
 8. Дипломи за завършено образование или курсове.
 9. Обяви за работа в чужбина. 
 10. Предлагане за изкупуване на всякакви вземания.
 11. Обяви за работа през интернет, както и всички видове Афилиейт  маркетинг програми.
 12. Магистърски и бакалавърски тези, дипломни работи, есета и други реферати докладни от подобен вид, както и услуги свързани с писането на такива работи.
 13. Човешки и животински тъкани и органи, с изключение на човешка коса и продукти от животинска кожа, козина пера, рогове, и др.  външни органи, при положение, че не са забранени за продажба от закона.
 14. Всякакъв вид  експлозиви и пиротехнически материали.
 15. Всички видове огнестрелни оръжия и муниции, както  частите за такива оръжия така и всякакви други дейности и услуги  свързани с тях.
 16.  Ловджийски и рибарски пособия и инструменти, чието притежание е ограничено от закона.
 17. Всякакъв вид технически  и не само средства за самозащита ( електрошокови уреди, лютиви спрейове, боксове, палки и др.), независимо дали притежанието им е ограничено или не от закона.
 18.  Опасни химически субстанции, които застрашават живота, здравето на човека или околната среда.
 19. Снимки с еротичен характер или порнографско съдържание.
 20. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.
 21. Всякакъв вид материали (снимки, видео, текст, аудио), които накърняват достойнството на трети лица.
 22. Артикули със съдържание на омразна реч или призоваващи към разпространение на насилие или омраза на каквато и да е основа.
 23. Лични данни или списъци с адреси на електронна поща.
 24. Всякакъв вид документи за притежание или регистриране на движимо или недвижимо имущество, както и акции на дружества, облигации и други ценни книжа, пасиви, дялово участие в инвестиционни фондове, полици и застрахователни продукти и услуги, както и всички други финансови инструменти, предлагани като форма на инвестиране на средства, с изключение на ценни книжа в материална форма, които имат колекционерска стойност.
 25. Всякакъв вид услуги свързани със здравеопазването.
 26. Всякакъв вид услуги които са в разрез с Общите Условия на Платформата.
 27. Всякакъв вид хазартни игри и всички форми за или предложение за залагане на каквото и да било.
 28. Всякакъв вид електронни системи за инвестиции, игри, програми и др.
 29. Всякакъв вид предложение за онлайн или офлайн бизнес, мрежов маркетинг както и всички предложение за участие в така наречените финансови пирамиди.
 30. Всякакъв вид предизборна агитация.
 31. Обяви свързани с отпускането на  кредити или стоки на изплащане. (Забраната не важи в случай, че Операторът има сключен договор  с трети лица за реклама на такава услуга в рамките на Платформата.)
 32. Всякакъв вид обяви свързани с продажбата на живи или препарирани животни.
 33. Каталози за продажба на стоки или услуги.
 34. Серийно отпечатани книги.
 35. Музика, филми, софтуер и други или материали, които нарушават авторски и сродни права, патенти и интелектуална собственост.
 36. Всякакъв вид реклами на софтуeр и софтуерни продукти и услуги.
 37. Всякакъв вид имитации и реплики  на продукти определени като ръчна изработка.
 38. Електрически носители  на аудио, видео и друг вид информация, не зависимо дали са без или със налична на тях информация.
 39. Петрол и петролни продукти 
 40. Козметика различна от тази сертифицирана като био- козметика.
 41.  Безплатни профили за електронна поща.
 42.  Билети и обяви и призив за какъвто и да е било вид обществени или масови събития.
 43. Забранява се предлагането на артикули от настоящия списък, самостоятелно или заедно с други продукти или услуги, независимо дали  артикулите и услугите са под формата безплатен подарък, бонус или  друга  платена или безплатна  услуга.
 44. Профили за моментални съобщения в интернет. (Skype, ICQ)
 45. В процес на работа Операторът запазва правото си своевременно и без уведомление към Потребителите и трети лица да добавя стоки, услуги и др. към списъка със стоки  забранени за публикуване от  Потребителите в Платформата.
 46. Операторът не носи отговорност в случай че подобни стоки са попаднали в Платформата, като различен от обява одобрена от Администратора вид. (Коментари, публикувани като такива,линкове и препратки към уеб адреси  и страници не поддържани от Оператора.)

Приложение №3:Условия за използване на ‘’COOKIES’’ или ‘’Бисквитки’’ 

Определение
При използване на Платаформата,  браузъра на Потребителя съхранява компютърни текстови данни или ‘’Бисквитки’’, които се използват от уеб страниците. Тези данни позволяват да се индефицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уеб страница съобразено с неговите индивидуални предпочитания. Обикновено ‘’Бисквитките’’ съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер.
Използване
"Бисквитките" се използват за да се оптимизира използването на уебсайта  и адаптира съдържанието на страницата към предпочитанията на потребителя. Те се използват с цел подобряване структурата и съдържанието на сайта, както  и за да се създаде вътрешна  статистика относно поведението на потребителя при използването на Платформата.
Видове ‘’Бисквитки’’
Основните използвани  видове  "бисквитки" са "сесия" и "фиксирана". Първите от тях са временни файлове, които са на вашето устройство, докато не излезете от уебсайта или деактивирате не деактивирате софтуера, с който разглеждате интернет страниците (уеб браузър). "Fixed" файловете се пазят за срока, посочен в параметрите на "бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от потребителя.
"Бисквитките", използвани от партньорите на оператора на сайта, включително и в частност потребителите на сайта, са обект на собствената си политика за поверителност.

(Коментари, публикувани като такива,линкове и препратки към уеб адреси  и страници не поддържани от Оператора.)

1. Можем да различим следните видове "бисквитки":

Необходими  Задължителни за цялостната работа на сайта, както и негови отделни функции, които потребителят използва. 

Функционални

 •  Необходими са за изпълнението на услугата 
 •  Способстват за подобряването и функционалността на услугата. Използването им не е задължително и при липсата им услугата продължава да работи правилно, но това може да бъде поправено според  предпочитанията на потребителя.
 •   Използват се за да се осигури по- високо ниво на функционалността на услугата. Липсата на записаните в една "бисквитка" настройки, може да намали функционалността на услугата, но не влияе на пълното и използване от потребителят.
 •  Те са много важни за функции на услугата. Тяхното заключване ще предизвика избраните функции да не работят правилно.
 Бизнес  
 •  Те се използват за изпълнението на бизнес  целите и модела, на който сайта се базира.
 •  Изключването им няма да попречи на пълното  използване на сайта, но може да снижи желаното по- високо ниво на обслужване и поддръжка поради невъзможността  да се  изпълнят  рекламни ангажименти, поети  от Администратора  на сайта, които ангажименти генерират доходи, които спомагат за , поддръжка и развитие на функционалностите на Уеб сайта.
 •  Тази категория включва например „бисквитките“ от различни реклами на сайта.     

2. "Бисквитки" според времето, за което те ще бъдат запазени в устройството на потребителя:

 Временни бисквитки   "Бисквитките’", запазени по време на престоя на потребителя в сайта, заличават се, когато потребителят прекрати престоя си в сайта.. 
 Постоянни бисквитки   ‘’Бисквитки’’, които се запаметяват в устройството ви, и след престоя ви в сайта. Запазват се без срок на валидност, за определен период от време, в зависимост от настройките на администратора.

3. "Бисквитки" според произхода:

 Бисквитки от сайта   "Бисквитките" записани на устройството на потребителя от администратора, свързани с облужването или работата на сайта. 
  Външни бисквитки   "Бисквитките", записани на устройството на потребителя, поставени от трети страни, свързани с работата или обслужването на сайта и потребителя.

4. "Бисквитки" използвани за подобряване на услугата:

 За конфигуриране на услугите   Използват настройките, функциите и други услуги на сайта. 
 За подобряване безопасността на услугата   Подобряват цялостната работа и изпълнение на услуги от сайта, осигуряват възможност за проверки свързани с безопасността и автентичността на услугата.
 За потвърждение на използвани он-лайн услуги и функции на сайта   Предоставят информация, така че сайтът да може да запази съответната информация и функции, дори когато потребителят е в режим (офлайн).
 За състояние   Запаметяват информацията относно предпочитани от потребителя функции на сайта и цялостното му поведение в него. Бисквитките се използват тази информация, за да подпомогнат за оптимизиране работата на сайта.
 За протичащите в сайта процеси   Позволяват гладкото функциониране на сайта и неговите функции. 
 Рекламни   Запаметяват информация за реклами, които са предпочитани от потребителите, което оптимизира услугата за издателите и рекламодателите. 
 Местоположение   Запазват и персонализират информацията, показвана за местоположението на потребителя. 
 За анализ и проучвания   Използват се от Оператора или от упълномощена от него трета страна за изследване на потреблението, за което се събира анонимна информация в търсене на предпочитани от потребителя функции/услуги на сайта. Като при извършване на процеса не се идентифицират индивидуалните потребители или техните данни. 

5. "Бисквитки" според поверителността на потребителя:

 За оптимизиране на услугата   "Бисквитките’"необходими за работата на сайта и подобряване на услугите предлагани в него. 
  За получаване на данни не съдържащи лична информация   Използват се за локационно определяне на потребители, като не съдържат информация за идентифицирането им.

6.За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст "obqvax {nomera_na_vashata_obqva}" на номер 1092 (цена 2.40лв.):
С нея получавате 4 дни VIP Обява на началната страница.
Пример:
Номер:1092
Съдържание на СМС:obqvax 173
Цена: 2.40лв.


7.За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст "obqvaxl {nomera_na_vashata_obqva}" на номер 1094 (цена 4.80лв.):
С нея получавате 10 дни VIP Обява на началната страница.
Пример:
Номер:1094
Съдържание на СМС:obqvaxl 173
Цена: 4.80лв.


8.За да използвате SMS услугата изпратете SMS с текст "obqvaxxl {nomera_na_vashata_obqva}" на номер 1096 (цена 6.00лв.):
С нея получавате 20 дни VIP Обява на началната страница.
Пример:
Номер:1096
Съдържание на СМС:obqvaxxl 173
Цена: 6.00лв.